Standardvilkår

Standardvilkår for Frank Dahl Transport AS
(I det følgende kalt transportøren)

01. Partene
Transportkjøper er den som bestiller transportoppdraget. Transportør er den som har påtatt seg ansvaret for, og/eller utfører fraktoppdraget.

02. Opplysninger og dokumenter
Transportkjøper skal forsyne transportøren med alle relevante opplysninger til bruk for transportens utførelse. Det skal blant annet gis opplysninger om godsets art, mengde, temperatur, bruttovekt, dimensjoner, lastested, mottakelsessted, tidspunkt for lasting/lossing, samt øvrige opplysninger til bruk for kjørerplanleggingen. Transportkjøper skal videre forsyne transportøren med alle nødvendige dokumenter relaterende seg til godset, f eks. opplysninger om ADR og lignende. Transportkjøper har bevisbyrden for at relevante opplysninger og dokumenter er gitt.

03.Transporten utføres
Transporten utføres i henhold til gjeldende regler om godstransport, Lov om veifraktavtaler/CMR, og NSAB 2015. Transportøren forplikter seg til kun å anvende personell som innehar nødvendig kompetanse for å løse transportoppdraget.

04.Godset - lasting/lossing
Transportkjøper skal legge forholdene til rette for lasting og lossing. Med mindre annet er avtalt, kan det kreves særskilt godtgjørelse for lasting eller lossing.

Transportkjøper har ansvaret for tilstrekkelig emballering og innvendig sikring av gods i lukkede enheter. Sendes gods med manglende eller mangelfull emballasje er transportør ikke forpliktet til å yte erstatning for skade, grunnet påkjenninger i transportveien, hvis skaden kunne vært unngått, om godset var tilstrekkelig emballert.  

Paller er å anse som en del av godset, med mindre annet er skriftlig avtalt. Avtaler om utveksling av paller m.v, som ikke er inngått skriftlig mellom partene, kan ikke påberopes.

Transportør er ikke ansvarlig for forsinkelser på laste og lossested, og for følgene av slike. Dette gjelder for eksempel forsinkelser som følge av nødvendig avvikling av pauser/hvileperioder etter reglene om arbeidstid/kjøre- og hviletid.

05. Varsling
Partene er forpliktet til å varsle dersom det er grunn til å tro at det vil oppstå forsinkelse, eller at godset blir mangelfullt levert. Partene forplikter seg til å forsøke å begrense sitt tap ved blant annet omdisponering av ansatte og materiell.

06. Fraktberegning
Frakten beregnes særskilt for hver sending. Med en sending forstås de kolli/ paller/ lass som angis ved et sendingsnummer eller fraktbrev for fremføring fra en avsender til en mottaker. En sending kan bestå av ett eller flere kolli.

Fraktpris beregnes i henhold til transportør sine gjeldende priser om ikke annet er avtalt skriftlig og godkjent av transportør før oppdragets start.

07. Spesialgods
Varer som på bakgrunn av sin egenart, emballasje eller av en hvilken som helst annen grunn ikke kan lastes sammen med andre varer er å betrakte som spesialgods. Sendingens form, mål/vekt eller innhold kan gjøre at stuing/samlast i ordinært driftsopplegg ikke kan gjennomføres. Våre tjenester har spesifikasjoner og krav, avvik fra disse kan medføre at sendingen krever spesiell håndtering, og blir endret til en annen tjeneste (f.eks. spesialgods). Transportør forbeholder seg retten til å vurdere ovennevnte. Spesialgods prises med et tillegg til ordinær frakt. Hele sendingen blir definert som spesialgods dersom mål og vekt på et kolli tilsier det. En sending eller et kolli er definert som Spesialgods, dersom et eller flere av disse kriteriene inntreffer: - Når et kolli veier mer enn 1200 kg - Når et kolli har en langside som måler 2,4 m. eller mer.

08. Prisstruktur for partigods/ fulle lass
Fullt lass = 33 pallplasser. 28.000 - 30.000 kg. 13,2 lastemeter.
1 time lasting. (Prisene beregnes i antall paller) er inkludert.
1 time lossing. (Prisene beregne i antall paller) er inkludert.

Frank Dahl Transport As forbeholder seg rett til å belaste Kunden for ekstraordinære kostnader som Frank ikke kan påvirke, fra det tidspunktet kostnaden påløper.
Eksempler på slike kostnader kan være (men er ikke begrenset til) omkjøringer som følge av veiarbeid, fergestans, togstans, force majeure, ekstra laste og lossetid, eller lignende som krever endring i vår normale produksjon.

09. Fraktbetaling
Når ikke annet er avtalt, forfaller kravet for transportoppdraget innen 10 dager, etter levering. Transportøren fastsetter prisen for oppdraget når ikke annet er avtalt.
Hvis prisen skal beregnes pr kilometer, og det oppstår uenighet om distanse, skal transportørens beregning legges til grunn.  
Alle innsigelser mot fakturaen skal være tatt opp skriftlig med Transportør innen 10 dager etter mottakelse av fakturaen.

Kunden kan ikke motregne eller holde tilbake oppgjør som er forfalt selv om det er reklamert på frakt, skade eller manko.

Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Transportør beregner purregebyr for purring og inkassovarsel i henhold til standard lovgivning, som er 1/10 del av gjeldende rettsgebyr. Ventetid ut over det som er avtalt, og som skyldes feil eller forsømmelser fra transportkjøper eller noen han hefter for, kan kreves godtgjort etter transportørens til en hver tid gjeldende ventetidssats. Direkte utgifter som skyldes forsinkelse transportkjøper hefter for, kommer i tillegg.

Når ikke annet er avtalt, finner prisjustering sted 01.01 hvert år i henhold til SSBs totalkostnadsindeks for lastebiltransportgruppe, kjøretøygruppe 1-10, med basis i indekstallene for november måned.

10. Erstatning/ansvarsbegrensning
Erstatning for helt eller delvis tap av godset regnes etter godsets verdi på stedet og tiden for overtakelsen til befordring. Verdien bestemmes etter børsprisen eller - i mangel av slik pris - etter markedsprisen. Finnes heller ikke slik pris, beregnes verdien etter vanlig verdi av gods av samme art og kvalitet.
Ved innenriks befordring kan erstatningen likevel ikke overstige 17 SDR for hvert     kilogram av det tapte gods i bruttovekt.
Ved internasjonal befordring skal erstatningen ikke overstige 8,33 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt.
Ved oppgjør i norske kroner legges til grunn den omrekningskurs som gjelder på oppgjørsdagen.
I tillegg kan frakt, tollavgifter og andre kostnader ved befordringen kreves godtgjort, helt ut ved totaltap og forholdsmessig ved delvis tap.
Ved internasjonal befordring kan høyere erstatning enn etter de foregående ledd i paragrafen her bare kreves dersom godsets verdi eller særlig utleveringsinteresse er angitt i samsvar med §§ 33 eller 35.

11. Reklamasjon
Ved innenriks befordring skal den som vil kreve erstatning for delvis tap eller skade som har rammet godset, eller for forsinket utlevering, gi fraktføreren meddelelse herom uten ugrunnet opphold. Gjør han ikke det, kan han senere bare framsette krav dersom fraktføreren har utvist forsett eller grov uaktsomhet.    

12. Overdragelse av transportoppgaver
Transportøren er berettiget til å anvende undertransportør til utførelse av transportene.

13. Verneting
Enhver tvist skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis forhandlinger ikke fører frem, skal søksmål tas ut for Drammen tingrett, som anses vedtatt som verneting. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Copyright © 2016 Frank Dahl Transport AS  Nedre Eikervei 65  N-3045 Drammen  Norway   All Rights Reserved.